Komplexné zabezpečenie protipožiarnej ochrany

Posted by:

Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou – Technik požiarnej ochrany, poskytujeme našim zákazníkom komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi. Vykonávame odborné školenia, protipožiarne prehliadky, vypracúvame dokumentácie ochrany pred požiarmi, organizujeme plnenie povinností na úseku požiarnej ochrany, zúčastňujeme sa na protipožiarnych kontrolách zo strany štátneho požiarneho dozoru u našich zákazníkov.

 

Čítať viac →
0

Bezpečnosť pri technických zariadeniach

Posted by:

Bezpečnosť výrobkov (technických zariadení) počas ich používania je súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je podstatná bezpečnosť tých výrobkov (technických zariadení), ktoré bude na výkon svojej profesionálnej činnosti používať zamestnávateľ alebo podnikateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľ a nie je zamestnávateľ.
V pôsobnosti MPSVR SR sú niektoré právne predpisy o bezpečnosti výrobkov , najmä ak sú vyhradenými technickými zariadeniami.

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, plynových, zdvíhacích a tlakových.

Čítať viac →
0

Pracovná zdravotná služba

Posted by:

Pracovná zdravotná služba zabezpečuje pre zamestnávateľov potrebné preventívne a ochranné opatrenia z hľadiska pracovných podmienok a zdravia zamestnancov v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 292/2008 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a ...

Čítať viac →
0

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Posted by:

Bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci zaručuje čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a ustanovuje ju systém právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len BOZP) je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov.

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci musia zabezpečovať všetci zamestnávatelia. Ich povinnosťou je starať sa o technické, technologické, organizačné, personálne a iné opatrenia potrebné na dosiahnutie ...

Čítať viac →
0