Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Posted by:

Bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci zaručuje čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a ustanovuje ju systém právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len BOZP) je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov.

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci musia zabezpečovať všetci zamestnávatelia. Ich povinnosťou je starať sa o technické, technologické, organizačné, personálne a iné opatrenia potrebné na dosiahnutie tohto cieľa.
Zamestnanci musia pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie, ako aj o bezpečnosť a zdravie ostatných osôb.
Tieto povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov primerane vo svojej činnosti plnia aj podnikajúce fyzické osoby – živnostníci.

 • vykonanie auditu stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Vašom pracovisku
 • zastupovanie firmy pri výkone ŠOD – Inšpektorátu práce
 • vypracovanie dokumentácie BOZP a jej sústavné vedenie
 • zisťovanie ohrozenia bezpečnosti a zdravia vo firme, vypracovanie a aktualizácia hodnotenia nebezpečenstiev podľa príslušných predpisov
 • vypracovanie osnovy vstupných školení a osnovy periodických školení BOZP podľa pracovných profesií
 • usmerňovanie prideľovania a evidencie OOPP
 • stála aktualizácia predpisov BOZP v zmysle novovznikajúcich nariadení smerom k EÚ
 • vedenie evidencie oprávnených pracovníkov, sledovanie platnosti preukazov, osvedčení atď.
 • návrh organizácie vstupných lekárskych prehliadok zamestnancov a lekárskych prehliadok podľa jednotlivých profesií
 • organizácia vstupných školení BOZP pracovníkov
 • oznamovať príslušným orgánom vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a havárií TZ, vykonávať ich registráciu a evidenciu podľa príslušných predpisov
 • vykonávanie kontroly stavu BOZP na pracovisku
 • návrh organizácie školenia BOZP zamestnancov v lehotách stanovených predpismi prostredníctvom lektorov s príslušným oprávnením
 • spolupráca pri riešení sporov so Sociálnou poisťovňou pri odškodňovaní pracovných úrazov

 

 

0

About the Author:

  Related Posts