Pracovná zdravotná služba

Posted by:

Pracovná zdravotná služba zabezpečuje pre zamestnávateľov potrebné preventívne a ochranné opatrenia z hľadiska pracovných podmienok a zdravia zamestnancov v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 292/2008 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť, ktorú vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonanie zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.

 

 • pracovná zdravotná služba hodnotí faktory pracovného prostredia a stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov
 • zabezpečuje hodnotenie expozície hluku, chemických faktorov, vibrácií, ionizujúceho žiarenia, biologických faktorov, fyzickej záťaže a.p.
 • vypracováva prevádzkové poriadky a posudky o riziku
 • zabezpečuje zhodnotenie psychickej, fyzickej a senzorickej záťaže
 • hodnotenie pracovísk so zobrazovacou jednotkou
 • sleduje expozície jednotlivých zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia z hľadiska intenzity, dĺžky a frekvencie pôsobenia týchto faktorov na zamestnancov,
 • kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným nebezpečným faktorom práce a pracovného prostredia.
 • pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo a navrhuje opatrenia z hľadiska ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia zamestnancov
 • kontroluje stav pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov, najmä dispozičné, priestorové a ergonomické riešenie pracoviska, vetranie, vykurovanie, osvetlenie z hľadiska vhodnosti na vykonávané pracovné činnosti a používané technológie,
 • kontroluje hygienu pracovného prostredia, zariadenia na osobnú hygienu a iné zariadenia pre zamestnancov, ktorými sú priestory na umývanie a sušenie pracovnej obuvi, na pranie a sušenie pracovných odevov, ohrievarne a miestnosti na oddych
 • kontroluje zabezpečovanie stravovania zamestnancov, stravovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia
  sleduje a hodnotení zdravotný stav zamestnancov a vydáva posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu
  pracovná zdravotná služba spolupracuje so zamestnávateľom na organizovaní systému prvej pomoci na pracovisku
 • zúčastňuje sa na vypracúvaní a realizácii programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov vrátane štúdií o vplyve práce, pracovných podmienok a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov
 • podieľa sa na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a zamestnancov o problematike vplyvu práce, pracovných podmienok a faktorov pracovného prostredia na zdravie a o ochrane a podpore zdravia pri práci
 • poskytuje informácie zamestnancovi o nebezpečenstvách a s nimi súvisiacich možných zdravotných rizikách pri práci a ochrane pred nimi
0

About the Author:

  Related Posts
 • No related posts found.

Add a Comment


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.