Komplexné zabezpečenie protipožiarnej ochrany

Posted by:

Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou – Technik požiarnej ochrany, poskytujeme našim zákazníkom komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi. Vykonávame odborné školenia, protipožiarne prehliadky, vypracúvame dokumentácie ochrany pred požiarmi, organizujeme plnenie povinností na úseku požiarnej ochrany, zúčastňujeme sa na protipožiarnych kontrolách zo strany štátneho požiarneho dozoru u našich zákazníkov.

  • vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarom a jej sústavné vedenie
  • vedenie dokumentácie PO v zmysle NR SR č. 314/2001 Z.z. a vykonávacích predpisov o ochrane pred požiarmi
  • vykonávanie požiarno-preventívnych kontrol pracovísk min. 3× štvrťročne podľa príslušných predpisov, stanovenie nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolu ich plnenia
    vedenia záznamov požiarnej knihy
  • vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi (protipožiarnej hliadky, požiarne asistenčné hliadky, periodických a všeobecných školení, noví pracovníci a pod.) s použitím vlastnej audiovizuálnej techniky
    zastupovanie organizácie v styku s OH a ZZ

 

0

About the Author:

  Related Posts
  • No related posts found.