Pracovná zdravotná služba

Posted by:

Pracovná zdravotná služba zabezpečuje pre zamestnávateľov potrebné preventívne a ochranné opatrenia z hľadiska pracovných podmienok a zdravia zamestnancov v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 292/2008 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a ...

Čítať viac →
0